Home

Home

Go down for English, Bij ons kun je de Nederlandse taal op verschillende niveaus leren.

Onze cursussen bereiden je voor op de landelijk erkende examens bij de DUO. Wij bereiden je voor op Inburgering, (Let op! Dit jaar nog op niveau A2. Volgend jaar op niveau B1) en voor de staatsexamens 1 en 2.

Verder kun je ook via ons werken aan de 21+ toets of aan een Colloquium Doctum als jouw vooropleiding niet voldoende is om een opleiding op het door jouw gewenst niveau te volgen.

Het kan zijn dat je een omscholing nodig hebt. De gemeente Rotterdam heeft gelden beschikbaar besteld om je omscholing te bekostigen. Wij helpen je de juiste cursus uit te zoeken. Verder nemen we jou de administratieve rompslomp uit handen, zodat je rustig kunt leren. ================================= Als taalschool zijn wij anders. Buiten het lesgeven, bemiddelen ook gratis, naar betaald werk, Wij bellen werkgevers voor je op om te vragen of zij werk voor je hebben. Wij oefenen samen de sollicitatiegesprekken en bereiden de gesprekken met de werkgevers voor. Wij gaan op stap naar uitzendbureaus en helpen je bij de inschrijving van het UVW.

Je krijgt ook gratis hulp bij het invullen deONA – resultaatkaarten. Kijk hiervoor naar het onderwerp ONA en Bemiddeling

============================================== With us you can learn the Dutch language (Nedelandse taal) at different levels. Our courses prepare you for the nationally recognized exams at DUO. We prepare you for Civic Integration (Inburgering), (Note! This year at level A2. Next year at level B1) and for the state exams 1 and 2.
You can also work with us on the 21+ test or on a Colloquium Doctum if your previous education is not sufficient to follow a course at your desired level.
You may need retraining, (omscholing) . The Municipality of Rotterdam has ordered funds available to pay for your retraining (Omscholing). We help you to find the right course. Furthermore, we take the administrative burden off your hands, so that you can learn quietly. ================================= As a language school we are different. Besides teaching, also mediate for free, for paid work. We call employers for you to ask if they have work for you. We practice the job interviews together and prepare the interviews with the employers. We go to temp agencies and help you with the registration of the UVW.
You also get free help with filling in theONA result cards. Look at the topic ONA and mediation for this. ==============================================

Advice for smokers and Cannabis users
the Silver Cross Zilveren Kruis and other health insurance policies reimburse assistance for smoking cessation and the use of other medicines.

Follow Clear Dutch lessons without smoking cigarettes or the use of Cannabis