home

Go down for English. Welkom op onze site

U kunt bij ons Nederlands leren voor uw Inburgering op Niveaus A2, B1* en B2** C1 ***

Een bevoegd NT2 – docent onderwijst grammatica, spelling en stijl.

U leert de taal niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Taalhulpen helpen u bij conversatie en ONA.

Staatsexamen Nt2 programma 1 geeft toegang tot een MBO – opleiding.

Staatsexamen Nt2 programma 2 geeft toegang tot een HBO – opleiding of een Universitaire opleiding.

Nederlandse taal op niveau C1 Sommige universiteiten eisen een C1 niveau.

Dit niveau, (C1) wordt niet door de DUO vergoed.

(soms zijn er subsidiemogelijkheden, maar dit is bij uitzondering)

Onze werkwijze:

Zodra u contact met ons opneemt, zowel telefonisch als ook middels het contactformulier krijgt u een afspraak voor een intake. Tijdens de intake onderzoeken wij uw taalniveau en onderzoeken wij samen welk taaltraject voor u geschikt is.

Wij zijn nu druk doende een keurmerk van Blik op Werk te verkrijgen. Zodra wij het keurmerk hebben, krijgt u daarvan bericht.

Wij staan bij de Kamer van Koophandel Rotterdam ingeschreven onder nummer 50671847.

Welcome to our site

You can learn Dutch with us for your Integration at levels A2, B1 * and B2 ** C1 ***

A qualified NT2 teacher teaches you grammar, spelling and style.

You learn the language not only theoretically, but also practically. Language aids help you with conversation and ONA.

* State Examination Nt2 program 1 gives access to an MBO education.

** State Examination Nt2 program 2 gives access to a higher professional education or a university education.

*** Dutch language at C1 level Some universities require a C1 level.

This level, (C1) is not reimbursed by the DUO.

(sometimes there are subsidy possibilities, but this is exceptional)

Our method:

As soon as you contact us, both by telephone and through the contact form you will receive an appointment for an intake. During the intake we examine your language level and together we investigate which language course is suitable for you.

We are now busy obtaining a Blik op Werk quality mark. You will be notified as soon as we have the quality mark.

We are registered with the Chamber of Commerce Rotterdam under number 50671847.