Home

Go down for English. Stuur per SMS jouw E-mailadres voor een snel contact Send your E-mail address by SMS for a quick answer.

Onze cursussen bereiden je voor op de landelijk erkende examens bij de DUO. Wij bereiden je voor Nt2 examens op de niveaus A2, B1 en B2. Let op. Je kunt nu nog alleen tot 1 juli 2021 examens doen op niveau A2. Als je na 1 juli 2021 Nederland binnenkomt, kun je alleen nog examens op niveau B1 en niveau B2 volgen. Je kunt bij ons ook aan de aan de 21+ toets werken of aan een Colloquium Doctumals jouw vooropleiding niet voldoende is om een opleiding op het door jouw gewenst niveau te volgen. Het kan zijn dat je een omscholing nodig hebt. De gemeente Rotterdam heeft gelden beschikbaar besteld om je omscholing te bekostigen. Wij helpen je de juiste cursus uit te zoeken. Verder nemen we jou de administratieve rompslomp uit handen, zodat je rustig kunt leren. ================================= Als taalschool zijn wij anders. Buiten het lesgeven, bemiddelen ook gratis, naar betaald werk. Wij helpen jou met het opstellen van je CV en het schrijven van een sollicitatiebrief. Wij geven gratis informatie over het Oriƫnteren op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Je krijgt alle gegevens over het werken in Nederland. Wij bellen werkgevers voor je op om te vragen of zij werk voor je hebben. Wij oefenen samen de sollicitatiegesprekken en bereiden de gesprekken met de werkgevers voor. Wij gaan op stap naar uitzendbureaus en helpen je bij de inschrijving van het UVW. ============================================== Our courses prepare you for the nationally recognized exams at DUO. We prepare you for Nt2 exams at the levels A2, B1 and B2. Pay attention. You can now only take exams at level A2 until 1 July 2021. If you enter the Netherlands after 1 July 2021, you can only take exams at level B1 and level B2.
You can also work with us on the 21+ test or on a Colloquium Doctum if your previous education is not sufficient to follow a course at your desired level.
You may need retraining. The municipality of Rotterdam has ordered funds available to pay for your retraining. We help you find the right course. We also take the administrative hassle off your hands, so that you can learn at ease. ================================= As a language school, we are different. Besides teaching, also mediate for free, for paid work. We help you prepare your CV and write a cover letter. We provide free information about Orientation on the Dutch Labor Market. You will receive all information about working in the Netherlands.
We call employers for you to ask if they have work for you. We practice the job interviews together and prepare the interviews with employers. We go to employment agencies and help you register for the UVW.

Advice for smokers and Cannabis users
the Silver Cross Zilveren Kruis and other health insurance policies reimburse assistance for smoking cessation and the use of other medicines.

Follow Clear Dutch lessons without smoking cigarettes or the use of Cannabis