Klachtenregeling

Klachtenregeling:

Definities of Begrippen

1 In deze regeling wordt het volgende bedoeld:

a. Klacht: Een uitdrukking van ontevredenheid over de dienstverlening van Allianz Nt2

b. Directie: De directeur van Allianz Nt2.

c. Klachtencoördinator: De medewerker die belast is met de coördinatie van de klachtbehandeling.

2 Klachtrecht.

2.1 Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de dienstverlening van Allianz Nt2.

2.2 Men kan niet klagen over de inhoud en de wijze van totstandkoming van een uitspraak van AllianzNt2.

3 Indiening van een klacht

3.1 Klachten kunnen alleen per brief worden ingediend, ter attentie van de klachtencoördinator.

3.2 De brief met de klacht moet worden ondertekend en er moet ten minste het volgende in staan:

a. naam, adres en telefoonnummer van degene die klaagt

b. de datum waarop de brief verzonden is

c. een duidelijke omschrijving van de klacht

3.3 De brief waar geen datum op staat, krijgt de datum van de dag waarop deze ontvangen

wordt.

3.4 Als de brief met de klacht in een vreemde taal is en vertaald moet worden, dient men hier

zelf voor te zorgen.

4 Ontvangstbevestiging

4.1 Binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht stuurt Allianz Nt2 een ontvangstbevestiging

met de volgende gegevens:

a. de datum waarop de klacht is ontvangen

b. de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld

c. de wijze waarop de tekst van de klachtenregeling is op te vragen of via internet te lezen.

5 Geen verplichting tot klachtbehandeling

5.1 Allianz Nt2 is niet verplicht een klacht te behandelen in de volgende gevallen:

a. Indien eenzelfde klacht eerder is ingediend en behandeld

b Indien het voorval langer dan een halfjaar geleden heeft plaatsgevonden

6 Behandeling

6.1 In iedere fase van de klachtbehandeling kan de klacht telefonisch opgelost worden. Dit

wordt dan nog schriftelijk bevestigd.

6.2 Als de klager tevreden is met de oplossing van zijn klacht, hoeft Allianz Nt2 de klacht niet

verder te behandelen.

7 Afdoening

7.1 Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de klager schriftelijk en gemotiveerd een antwoord.

7.2 Als een klacht niet binnen 4 weken kan worden afgehandeld, ontvangt de klager hier een schriftelijke mededeling van. Er wordt dan een termijn gegeven waarbinnen de klacht wel wordt afgehandeld.

8 Afsluiting van een klacht

8.1 Een klacht wordt afgesloten als:

a. de klager de klacht intrekt

b. na bemiddeling of na overleg blijkt dat de klager geen behoefte meer heeft aan verdere

behandeling van de klacht.

c. Allianz Nt2 de klacht heeft afgehandeld zoals vermeld in artikel 6

9 Archivering

Na de behandeling van de klacht wordt uw klacht na 2 jaar vernietigd.

10 Waarborgen privacy

Allianz Nt2 zorgt ervoor dat de stukken en gegevens die voor een klacht zijn opgestuurd en die over de klager als persoon gaan, vertrouwelijk behandeld worden. Neem met ons contact op indien je een klacht wil indienen.

11 De cursist kan, indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, de klacht, tegen vergoeding voorleggen aan Blik op Werk.

Deze regeling treedt in werking op 15 januari 2020

Complaints: Definitions or Terms1 This regulation means the following:a. Complaint: An expression of dissatisfaction with the services provided by Allianz Nt2b. Management: The director of Allianz Nt2.c. Complaints coordinator: The employee who is responsible for coordinating the handling of complaints.2 Right of complaint. 2.1 Everyone has the right to submit a complaint about the services of Allianz Nt2. 2.2 One cannot complain about the content and the way in which a decision by AllianzNt2 was made.3 Submission of a complaint3.1 Complaints can only be submitted by letter, for the attention of the complaints coordinator.3.2 The letter with the complaint must be signed and must contain at least the following:a. name, address and telephone number of the person complainingb. the date on which the letter was sentc. a clear description of the complaint3.3 The letter with no date on it will receive the date of the day it is receivedis going to be. 3.4 If the letter with the complaint is in a foreign language and needs to be translated, this is done heretake care of it yourself. 4 Receipt confirmation 4.1 Allianz Nt2 will send a confirmation of receipt within 7 days of receiving the complaintwith the following information:the date on which the complaint was receivedb. the period within which the complaint is handledc. the way in which the text of the complaints procedure can be requested or read via the internet.5 No obligation to handle complaints5.1 Allianz Nt2 is not obliged to handle a complaint in the following cases:a. If the same complaint has been submitted and dealt with earlierb If the incident occurred more than six months ago6 Treatment6.1 The complaint can be resolved by telephone at any stage of complaint handling. Thisis then confirmed in writing.6.2 If the complainant is satisfied with the resolution of his complaint, Allianz Nt2 does not need the complaintto be further treated.7 Settlement7.1 Within 4 weeks after receiving the complaint, the complainant will receive a written reply with motivation.7.2 If a complaint cannot be settled within 4 weeks, the complainant will receive a written notice of this. A period is then given within which the complaint will be dealt with.8 Closing a complaint8.1 A complaint is closed if:the complainant withdraws the complaintb. after mediation or consultation it appears that the complainant no longer needs any furtherhandling of the complaint.c. Allianz Nt2 has handled the complaint as stated in Article 69 ArchivingAfter the complaint has been processed, your complaint will be destroyed after 2 years.10 Privacy guaranteesAllianz Nt2 ensures that the documents and data that have been sent for a complaint andwho deal with the complainant as a person are treated confidentially.11 If the complaint is not handled satisfactorily, the student can submit the complaint to Blik op Werk for a fee.12 Complaints can be sent to Allianz Nt2, Gouvernestraat 1463014 PW ROTTERDAM. Date of entry into forceThis scheme comes into effect on January 15, 2020