Voorwaarden

Go down for English: Voorwaarden:

1 Het lescontract.: Onze Nederlandse Nt2 modulen bestaan altijd uit lessen van 13 betaalde lesweken, plus 2 gratis proefweken.. (totaal 15). Het aantal uren per week kunnen op afspraak variëren. In de meeste gevallen zijn het 5 uren per week (2 + 3 uur per week)

2 De twee proefweken worden ook gebruikt voor een verlengde intake. Tijdens deze twee proef- lesweken, wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden van de deelnemer zijn en worden de wensen van de deelnemer duidelijker gemaakt

3 Wij geven bij onze theoretische taallessen, de grammatica, spelling en stijl. Tijdens conversatielessen, wordt het spreken en de uitspraak geoefend, Wij geven zelf conversatie-lessen, maar je bent ook verplicht om deel te nemen aan conversatielessen bij de Centrale bibliotheek, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam of op zaterdag bij de Leeszaal Rotterdam-West. Rijnhoutplein 3. 3011 TZ Rotterdam. Verder moet je ook je huiswerk maken en thuis minimaal 10 uur per week aan het Nederlands besteden.

4 Indien je geen conversatielessen volg, je huiswerk niet maakt en niet 10 uur aan je Nederlandse taal besteedt kan succes bij een examen niet gegarandeerd worden.

5 Je moet alle lesuren van de 13 weken volgen. 100 %. Bij verzuim voor wat voor reden dan ook, krijg je geen compensatie van de lesuren.

6 Indien je niet tevreden bent over de taallessen, kun je binnen de 2 proefweken de lessen beëindigen. Indien je na de 2 proefweken, dus de derde week, de lessen beëindigt, dien je het volledig bedrag van de afgesproken lesgelden te betalen.

7 Bij langdurige ziekte, dien je dit te melden. In afwijking van het vorige kunnen we een regeling treffen en een terugbetaling geven, met aftrek van de gevolgde lessen. Ook hier geldt dat als de DUO of de gemeente de lessen voor je betaalt, we het collegegeld terugbetalen aan de DUO of de gemeente.

8 Indien je de kosten zelf betaalt, dien je het lesgeld over te maken op de manier, zoals vermeld in de factuur. Je dient het lesgeld van 13 weken te betalen, In de 2e proefweek. Op afspraak kun je he les-t geld in 3 termijnen betalen.

Voordat de betaalde lesweken beginnen moet de eerste termijn betaald worden, De 2e termijn moet betaald zijn voordat de 4e week begint en de 3e termijn moet betaald zijn voordat de 9e lesweek begint. De te betalen data staan in het contract vermeld.

9 Indien de DUO of gemeente jouw lesgeld betaalt, zal ALLIANZ NT2 de lesesn bij de DUO of gemeente, indienen.

10 Jij dient de factuur digitaal bij de DUO te regelen, door in te loggen op www.inburgeren.nl .

11 Je DiGiD is hiervoor nodig. Je dient een DiGiD aan te maken. Allianz Nt2 biedt aan jou te helpen een DiGiD te krijgen, indien je dit nog niet hebt geregeld.

12 Indien, voor wat voor reden dan ook, de factuur niet digitaal middels www.inburgeren.nl bij de DUO of gemeente aangeleverd kan worden,, zal de factuur per ouderwetse post naar de DUO of gemeente gezonden worden.

13 Hiervoor dien je de factuur in 3 voud te onertekenen (3 exemplaren). 1 voor jou, 1 voor de DUO of gemeente en 1 voor Allianznt2. De DUO of de gemeente informeert je dat de lesgelden zijn betaald.

14 Na het einde van de module volgt er een test, om te onderzoeken of je naar de volgende module kan doorstromen of dat je voor het examen bij de DUO kan opgaan. Bij het volgen van een volgende module krijg je een nieuw lescontract.

Our conditions

1 The lesson contract: Our Dutch Nt2 modules always consist of lessons from 13 paid lesson weeks, plus 2 free trial weeks (total 15). The number of hours per week can vary by appointment. In most cases it is 6 hours a week (2 les contact hours and + 2 hours conversation in a week)

2 The two test weeks are also used for an extended intake. During these two trial weeks, the possibilities of the participant are further investigated and the wishes of the participant are made clearer

3 With our theoretical language lessons, we teach grammar, spelling and style. During conversation lessons, speaking and pronunciation are practiced. We give conversation lessons ourselves, but you are also required to participate in conversation lessons at the Central library, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam or on Saturday at the Rotterdam-West Reading Room. Rijnhoutplein 3. 3011 TZ Rotterdam. You also have to do your homework and spend at least 10 hours a week on Dutch at home.

4 If you do not take conversation lessons, do not do your homework and do not spend 10 hours on your Dutch language, success with an exam cannot be guaranteed.

5 You must follow all class hours of the 13 weeks. 100%. If you are absent for whatever reason, you will not receive compensation for class hours.

6 If you are not satisfied with the language lessons, you can end the lessons within 2 test weeks. If after the 2 test weeks, that is the third week, you end the lessons, you must pay the full amount of the agreed tuition fees.

7 In the event of a long-term illness, you must report this. Contrary to the previous, we can make an arrangement and issue a refund, with deduction of the lessons taken. Here too, if the DUO or the municipality pays the lessons for you, we refund the tuition fees to the DUO or the municipality.

8 If you pay the costs yourself, you must transfer the tuition fees in the manner stated in the invoice. You have to pay the tuition fee of 13 weeks, in the 2nd trial week. By appointment you can pay the money in 3 installments.Before the paid lesson weeks the first installment must be paid. The 2nd installment must be paid before the 4th week starts and the 3rd installment must be paid before the 9th lesson week starts. The dates to be paid are stated in the contract.

9 If the DUO or municipality pays your tuition fees, ALLIANZ NT2 will submit the lesson to the DUO or municipality.

10 You must arrange the invoice digitally at the DUO by logging in at www.inburgeren.nl.

11 Your DiGiD is needed for this. You must create a DiGiD. Allianz Nt2 offers to help you get a DiGiD, if you have not arranged this yet.

12 If, for whatever reason, the invoice cannot be delivered digitally via www.inburgeren.nl to the DUO or municipality, the invoice will be sent by old-fashioned mail to the DUO or municipality.13

For this you have to sign the invoice in 3 copies (3 copies). 1 for you, 1 for the DUO or municipality and 1 for Allianznt2. The DUO or the municipality informs you that the tuition fees have been paid.

14 After the end of the module, a test will follow to see whether you can move on to the next module or whether you can go to the DUO for the exam. When following the next module you will receive a new lesson contract.