Privacy

Privacy reglement:

Voor de duidelijkheid. We slaan geen cookies op. Wij verkopen uw gegevens niet. We hebben aan de autoriteit persoonlijke gegevens gerapporteerd dat we uw persoonlijke gegevens in  onze database  opnemen. Onze registratie is geregistreerd onder nummer 00004971. Zie onderaan deze pagina.

Op deze pagina zullen we u laten weten welke informatie wij verzamelen wanneer u ons contactformulier invult.

Als u een meetup meeting van onze meetupgroep bezoekt, willen wij alleen uw voornaam weten, om u met u te communiceren.

Als u de cursuskosten zelf betaalt, hebben we alleen uw NAW- gegevens van u nodig. (Naam, Adres, Woonplaats). Voor een noodzakelijk onderling contact hebben wij ook uw telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Als de gemeente Rotterdam of de DUO  uw cursuskosten betaalt, wil de gemeente Rotterdam  of de DUO ook uw BSN, uw geboortedatum, uw paspoortnummer of uw V- nummer weten.  Alleen de gemeente en of DUO hebben recht op toegang tot uw data.

Wij zenden uw BSN-nummer en uw V- nummer aan de gemeente van Rotterdam of de DUO, uitsluitend voor informatie over de voortgang van uw Inburgerings- of staatsexamens en ook uitsluitend voor de factuur die wij ook aan u sturen.

Voor het label van Blik op Werk is het ook nodig dat Panteia van Blik op Werk u zult benaderen voor een tevredenheidsonderzoek. Wij verzoeken u daarom om ons toestemming te geven uw informatie ook aan Panteia van Blik Op Werk te verstrekken.

We zullen u altijd informeren om welke reden en welke informatie wij hebben verstrekt aan de gemeente Rotterdam,  DUO of Panteia van Blik op Werk.

We zullen uw informatie nooit aan andere agentschappen verstrekken of verkopen. Door onze registratie bij de autoriteit persoonsgegevens, voldoen wij aan de EU-regels van 25 mei. 2018.

U kunt te allen tijden informatie vragen, welke gegevens van u wij hebben verzameld.

In de verwachting om u hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Rudolf Ferdinand PFAFF.

15 januari 2020

Privacy policy:For clarity. We do not store cookies. We do not sell your information. We have reported personal information to the authority that we will include your personal information in our database. Our registration is registered under number 00004971. See bottom of this page.On this page we will let you know what information we collect when you complete our contact form.If you visit a meetup meeting from our meetup group, we only want to know your first name to communicate with you.If you pay the course costs yourself, we only need your name and address details. (Name, Address, City). For a necessary mutual contact we also need your telephone number and e-mail address.If the municipality of Rotterdam or the DUO pays your course costs, the municipality of Rotterdam or the DUO also wants to know your citizen service number, your date of birth, your passport number or your V number. Only the municipality and / or DUO have the right to access your data.We send your BSN number and your V number to the municipality of Rotterdam or the DUO, exclusively for information about the progress of your Civic Integration or state exams and also exclusively for the invoice that we also send to you.For the Blik op Werk label, it is also necessary that Panteia van Blik op Werk will approach you for a satisfaction survey. We therefore request that you give us permission to also provide Panteia van Blik Op Werk with your information.We will always inform you for what reason and what information we have provided to the municipality of Rotterdam, DUO or Panteia van Blik op Werk.We will never provide or sell your information to other agencies. By registering with the personal data authority, we comply with the EU rules of 25 May. 2018.You can request information at any time, which data we have collected from you.Expecting to have informed you of this.Rudolf Ferdinand PFAFF.January 15, 2020