Privacy

Privacy reglement:

Voor de duidelijkheid. Indien je deze site bezoek, slaan we geen cookies op en als je van deze site weggaat, wissen wij je IP-adres. Wij verkopen ook je gegevens niet. We hebben aan de autoriteit persoonlijke gegevens gerapporteerd dat we jouw persoonlijke gegevens inĀ  onze databaseĀ  opnemen. Onze registratie is geregistreerd onder nummer 00004971.

Op deze pagina zullen we je laten weten welke informatie wij verzamelen wanneer je ons contactformulier invult.

Als je een meetup meeting van onze meetupgroep bezoekt, willen wij alleen je voornaam weten, om met jou te communiceren.

Als je de cursuskosten zelf betaalt, hebben we alleen je NAW- gegevens van je nodig. (Naam, Adres, Woonplaats). Voor een noodzakelijk onderling contact hebben wij ook je telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Als de gemeente Rotterdam of de DUO  jou cursuskosten betaalt, wil de gemeente Rotterdam  of de DUO ook jouw BSN, jouw geboortedatum, jouw paspoortnummer of jouw V- nummer weten.  Alleen de gemeente en of DUO hebben recht op toegang tot jouw data.

Wij zenden jouw BSN-nummer en jouw V- nummer aan de gemeente van Rotterdam of de DUO, uitsluitend voor informatie over de voortgang van jouw Inburgerings- of staatsexamens en ook uitsluitend voor de factuur die wij ook aan jou sturen.

Voor het label van Blik op Werk is het ook nodig dat Panteia van Blik op Werk jou zult benaderen voor een tevredenheidsonderzoek. Wij verzoeken je daarom om ons toestemming te geven jou informatie ook aan Panteia van Blik Op Werk te verstrekken.

We zullen jou altijd informeren om welke reden en welke informatie wij hebben verstrekt aan de gemeente Rotterdam,  DUO of Panteia van Blik op Werk.

We zullen jou informatie nooit aan andere agentschappen verstrekken of verkopen. Door onze registratie bij de autoriteit persoonsgegevens, voldoen wij aan de EU-regels van 25 mei. 2018.

Je kunt te allen tijden informatie vragen, welke gegevens van jou wij hebben verzameld.

In de verwachting om jou hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Rudolf Ferdinand PFAFF.

15 januari 2020

Privacy policy:For clarity.
If you visit this site, we do not store cookies and if you leave this site, we will delete your IP address. We do not sell your information. We have reported personal information to the authority that we will include your personal information in our database. Our registration is registered under number 00004971. See bottom of this page.On this page we will let you know what information we collect when you complete our contact form.If you visit a meetup meeting from our meetup group, we only want to know your first name to communicate with you.If you pay the course costs yourself, we only need your name and address details. (Name, Address, City). For a necessary mutual contact we also need your telephone number and e-mail address.If the municipality of Rotterdam or the DUO pays your course costs, the municipality of Rotterdam or the DUO also wants to know your citizen service number, your date of birth, your passport number or your V number. Only the municipality and / or DUO have the right to access your data.We send your BSN number and your V number to the municipality of Rotterdam or the DUO, exclusively for information about the progress of your Civic Integration or state exams and also exclusively for the invoice that we also send to you.For the Blik op Werk label, it is also necessary that Panteia van Blik op Werk will approach you for a satisfaction survey. We therefore request that you give us permission to also provide Panteia van Blik Op Werk with your information.We will always inform you for what reason and what information we have provided to the municipality of Rotterdam, DUO or Panteia van Blik op Werk.We will never provide or sell your information to other agencies. By registering with the personal data authority, we comply with the EU rules of 25 May. 2018.You can request information at any time, which data we have collected from you.Expecting to have informed you of this.Rudolf Ferdinand PFAFF.January 15, 2020