Directieverklaring

Hierbij verklaar ik dat ik:

1 niet in staat van faillissement of vereffening verkeer of aan mij surseance van betaling is verleend.

2 niet de getoetste werkzaamheden heb gestaakt of in een soortgelijke toestand verkeer.

3 niet zelf een verzoek bij de rechtbank heb ingediend voor faillissement, vereffening of verlening van surseance van betaling.

4 niet veroordeeld ben voor een strafbaar feit dat raakt aan de (beroeps)- moraliteit.

5 in de uitoefening van mijn bedrijf of beroep geen ernstige fouten van andere of strafrechtelijke aard heb gemaakt.

6 aan mijn verplichtingen heb voldaan ten aanzien van de betaling van belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7 aan de verplichtingen heb voldaan ten aanzien van de betaling (betalingsverplichting) van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8 kan voldoen aan de wijze van factureren zoals voorgeschreven door de opdrachtgever(s).

9 verantwoording kan afleggen aan de opdrachtgever over de voortgang van het traject.